BÆREKRAFTIG UTVIKLING I BARNEHAGEN

”Kunnskap er ikke nok; den må brukes. Vilje er ikke nok; vi må handle”. (Goethe) ”Vi arver ikke Jorda av forfedrene våre, men låner den av barna” (Gammelt indiansk ordtak)

Bærekraftig utvikling i barnehagen:

"Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt."

Vår barnehage skal være et sted som fremmer omsorg for verden vi lever i, både her og nå og i fremtiden. Barna skal se verdien av å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, og vi ønsker å lære barna å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Vi benytter barnehagens nærområde, skogen som en arena for lek og læring hvor vi har rik tilgang på førstehåndserfaringer i naturen. Barna får naturopplevelser og blir kjent med naturens mangfold, og barnehagen ønsker med dette å bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

Vi jobber med ulike mål gjennom året:

• få til et kildesorteringssystem som er mer oversiktlig og ryddig enn det vi har i dag.

• ha fokus på energisparende tiltak i barnehagen.

• undre seg over og bli kjent med mer bærekraftig mat.

•  Barnehagen vil gi barna naturopplevelser, som gir dem mulighet til å bli kjent med naturens mangfold, og at vi må vise omsorg og ta ansvar for naturenog undre oss over hvordan vi kan hjelpe ulike utrydningstruede dyrearter.

• opprettholde og skape et sunt sosialt miljø i barnehagen.

• undre seg over og få en begynnende forståelse for hva klimaendringer er.

 

Bærekraftig utvikling og nærmiljø:

«Risør—byen vår!» har vi alltid som hovedtittel i prosjektene våre. Barn er opptatt det nære og trygge. Uansett hvilke årstema vi jobber med så ønsker vi å bruke byen vår og nærmiljøet som en del av prosjektene våre.

    Forhåndsvisning av bilde       Forhåndsvisning av bilde        Forhåndsvisning av bilde

Bærekraftig utvikling og kosthold

”Barnehagen skal være med å bidra til at barn får gode vaner når det gjelder et sunt og bærekraftig kosthold.”

Mat er livsviktig og gir oss den energi og de næringsstoffer kroppen trenger. Vi spiser ikke bare fordi mat er godt, og fordi vi er sultne. Mat og drikke er ”drivstoffet” vårt og er nødvendig for bevegelse, vekst og vedlikehold av kroppen. Barnehagebarn er som regel svært aktive, i tillegg til at de vokser raskt. Behovet for energi og næringsstoffer for disse barna er derfor stort. For å oppnå dette vil vi fokusere på å lære barna om sunn og bærekraftig mat.

Bærekraftig utvikling og prosjekt

Dette er et tema og punker vi ser for oss at vi kommer til å jobbe med gjennom prosjekt over flere år. Alle avdelingene har utarbeidet en prosjektplan med innhold og mål for arbeidet. Det jobbes kontinuerlig med temaet i hverdagen og på turer. Når barna jobber med prosjekt, er de delt inn i grupper etter alder og modning. Gjennom prosjektet med Bærekraftig utvikling skal barna få mulighet til å bruke sansene sine, iaktta, undre seg, eksperimentere, beskrive, leke og samtale rundt ulike aktiviteter og problemstillinger.

Gjennom evaluering av våre pedagogiske planer skaper vi progresjon. Personalet skal dokumentere det barna viser interesse for, opplever og lærer. Dette brukes til å reflektere over hvor veien går videre i arbeidet sammen med barna, og for å synliggjøre barnas utvikling.