Foreldreråd og Samarbeidsutvalg

FORELDRERÅDSREPRESENTANTER I TJENNA BARNEHAGE ER:

 • Hanna L. Hassel Tlf: 93497610   e-post: hannadokken@gmail.com
 • Anne T. Roed  Tlf: 99759221 e-post: annet.roed@hotmail.com

SAMARBEIDSUTVALGET I TJENNA BARNEHAGE BESTÅR AV:

 • Foreldrerådsrepresentantene
  • Hanna L. Hassel
  • Anne T. Røed
 • Representanter fra personalet
  • Torill Christensen
  • Birgitte Reiersen
 • Representanter fra eier
  • Trude Aasbø
  • Ellen Heidi Flaten Sunde 

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø."  (Barnehageloven §4)

Det er eier som har ansvaret for at disse organene etableres. Både foreldrerådet og samarbeidsutvalget har som oppgave å fremme samarbeid mellom hjemmene og barnehagen.

 FORELDRERÅD 

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen, og er det formelle organet som skal gi alle foreldre medinnflytelse på barnehagens virksomhet.

Det er viktig at det finnes et forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. Foreldrerådet skal få tilgang på saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. I slike saker har foreldrene rett til å bli hørt med sitt syn på saken.

Foreldrerådet velger to foreldrere som skal representere foreldrerådet og sitte i samarbeidsutvalget.

SAMARBEIDSUTVALGET/ SU

Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske. 
 
Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene, men det skal også være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. 

Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen. Samarbeidsutvalget skal ikke behandle saker som vedr. enkeltbarn eller saker som hører til på avdelinger. 

Dersom det oppstår konflikter, skal samarbeidsutvalget arbeide for å finne fram til felles løsninger. Det er videre naturlig at samarbeidsutvalget særlig drøfter barnehagens ideelle grunnlag. 
 
Barnehageloven finnes på følgende nettside:
 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver  finnes på følgende side:
 
Generell informasjon om samarbeidet mellom barnehage og hjem finnes her: