NYTT UTEOMRÅDE

Nytt uteområde i Tjenna barnehage

mandag 15.09 kl.15.30 ble endelig det nye uteområdet til Tjenna barnehage åpnet.

Personalet og foreldrene i Tjenna barnehage har ønsket seg forandriner på uteplassen i mange år. Barnehagens uteområde har vært preget av at den ligger på en igjennfyllt tjenn. Det har vært mye oversvømmelser og søle hele høsten og våren, men etter at fredsparken ble opparbeidet ble det bedre drenering. Styret har hvert år arrangert dugnader for å forbedre uteområdet, og på denne måten forsøkt å tilføre variasjon og mer grøntareal på området.

For mange år siden ble Tjenna barnehage med i et prosjekt der vi fikk tildelt endel store lekeapparater i eik. klatrestativene hadde fått endel slitasjeskader og reisverket hadde beggynt å råttne. Styret tok en besluttning om at klatrestativene måtte rives og fjernes på grunn av barnas sikkerhet. Siden mye av barnas uteplass bestod av disse stativene, ble det veldig åpent og kjedelig for barna å oppholde seg der.

i 2009 ble det utnevnt en utegruppe som bestod av både personal og foreldre fra eierstyret. Denne gruppen, med Elin Eliassen i spissen, satte i gang nye tanker og prosesser og hadde et stort ønske om å utbedre uteplassen. Da klatrestativene ble fjernet i 2013, måtte det til en drastisk oppgradering av området.

Når det nye uteområdet skulle planlegges fikk barna mulighet til å komme med innspill og ønsker på hva de kunne tenke seg at lekeplassen skullle inneholde, derav sykkelbanen. Videre har også personalet i forkant observert og dokumentert barns lek og utfoldelse på området, for å ta dette med i den videre planleggingen.

Det er viktig for personalet at utelekeplassen er en del av den pedagogiske virksomheten og at planene og intensjonen rundt det som skal foregå på utelekeplassen er forankret i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, samt lov om barnehage. Barnehagen er opptatt av at rommet /det fysiske miljøet skal være med på å fremme barnas lek, læring og utvikling. Dette har vært i fokus under hele planleggingen. Med utgangspunkt i rammeplanens syv fagområder har personalet delt barnehagens utelekeplass inn i ulike leke- og forskningsområder:

  

  • Småbarnsområdet, en inngjering med innhold tilpasset de minste barna.
  • Forskningsområdet, med fokus på fagorådene natur, miljø og teknikk og etikk, religion og filosofi.
  • Vannlek og kjøkkenhage, med fokus på fagområdene natur, miljø og teknikk og kropp, bevegelse og helse.
  • Konstruksjonslek, (byggeplassen) med fokus på fagområdet antall rom og form.
  • Rollelek og sykkelområdet, med fokus på fagområdne nærmiljø og samfunn og kropp, bevegelse og helse.
  • Uteatelier, med fokus på kunst, kultur og kreativitet.

  

Alle områdene skal inneholde bilder og dokumentasjon av barn i lek og samhandling , som skal stimulere til kommunikasjon og språkdannelse. 

Garthe Grøntanlegg har vært dyktige og kommet med gode løsninger på personalets planer for uteområdet. Vi er godt fornøyde med det arbeidet de har gjort og det produktet de har levert til oss. Vi vil også takke Aksel Olsen fra A Olsen bygg a/s for kreative løsninger og flott håndtverk, som gjennom Garhte Grøntanlegg har hjulpet oss med snekkerarbeidet.