Prosjektarbeid

Tema 2018/2019 - Bærekraftig utvikling

Hele året igjennom jobber vi prosjektbasert med temaer som barna selv har
vært med på å bestemme, eller som er utviklet fordi den voksne har observert
barnas interesse for temaet.

Med utgangspunkt i barnas egne tanker og ideer, er prosjektene et verktøy for
skapende virksomhet og læring. Personalet er hele tiden tilgjengelig for
barna, men irettesetter dem ikke, for barna skal selv og sammen med de andre
barna finne løsninger på relevante spørsmål knyttet til temaene.

Det er viktig for prosjektets utvikling at barna til enhver tid har ulikt
materiell tilgjengelig så de kan velge og skape etter deres fantasi og
inspirasjon. Gjennom å utforske ulikt materiell oppstår nye utfordringer, og
nye spørsmål klare til undersøkelse.

Bilder blir et viktig uttrykksmiddel, det blir et av hundre språk. Dette for
å hjelpe barna med å få en større forståelse av det de jobber med. Barnas
arbeid blir hengt opp på veggen og stillt ut og blir et vertktøy for barnas
læringsprosess, men også et verktøy for personalet. Barna og personalet reflekterer
over den samme prosessen, tolker og finner nye veier

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON

Når en dokumenterer gjør man praksisen synlig. Målet i Reggio Emilia filosofien er å syneliggjøre det barnet arbeider med, bådet for barnet, de andre barna, foreldrene og for samfunnet ellers.

Dokumentasjon er en av flere metoder for å fremme læring og endre sammenhengen mellom læring og undervisning. Dokumentasjonen synliggjør særtrekk ved barnets læringsprosesser og læringsstrategier og gjør de til en felles erfaringsbank. Det åpner for tolkning , gjennkjennelse og evaluering og blir en del av kunnskapsbyggingen (Carina Rinaldi).

I barnehagen vår vil dere se spor av dette på veggene inne på de forskjellige avdelingene. Det vil også bli laget prosjektmapper som blir å lese i garderobene, utstillinger og det todimensjonale arbeidet vi bli satt inn i barnas personlige permer.