Samarbeid med nærmiljøet

Reggio Emilia filosofien legger stor vekt på barns deltagelse i deres nærmiljø. Det er ogå et fagområde i "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" som legger stor vekt på dette. Vi ønsker at barna skal bli kjent med, og føle en tilhørighet til lokalsamfunnet, lokale tradisjoner, naturen rundt Risør, kunst og kultur, forskjellige yrkesidentiteter og ulike levesett.

Personalet i Tjenna barnehage har startet et samarbeid med Amandus barnehage. Våre barnehager ønsker å jobbe i samme retning, og har startet dette samarbeidet for å få inspirasjon fra hverandre og for å høste av hverandres erfaringer. 

Vi har et ønske om å få til jevnlige felles prosjekter for at vi skal få flere barn og personal å spille på og for at barna skal bli kjent med å skape vennskapsbånd på tvers av bosted. Dette vil også være med å påvirke at de får en tryggere skolestart.

Vi i Tjenna barnehage har et ønske om å integrere nærmiljøet i barnehagens virksomhet. Det er et ønske om å skape identitet hos barna, ved at de får medvirke til å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barna får dermed innsikt og erfaringer med deltagelse i et demokratisk samfunn